Skip to main content

Algemene Voorwaarden van dienstverlening
Maatschap Volt Advocaten kantoorhoudende te Haarlem

1.1. Volt Advocaten is een maatschap naar Nederlands burgerlijk recht van natuurlijke personen, in voorkomend geval (tevens) van besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, welke maatschap optreedt onder de naam “Volt Advocaten”. De maatschap Volt Advocaten bestaat uit 4 maten:

mr. E. Bongers (Advocatenpraktijk E. Bongers KvK nr 58274944)
mr. P.J. van der Putt (van der Putt KvK nr 59269235)
mr. Y.A.E. Vlassenroot (Vlassenroot Advocatuur KvK nr 65167295)
mr. C.M. Kan (Kan Franchise Advocatuur KvK nr 65090691)

1.2. In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: de Algemene Voorwaarden) wordt onder “Volt Advocaten” telkens mede begrepen iedere individuele advocaat die bij Volt Advocaten werkzaam is.

1.3. Alle advocaten van Volt Advocaten staan ingeschreven bij de Nederlandse orde van Advocaten.

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke door een cliënt of door cliënten aan Volt Advocaten of aan een bij Volt Advocaten werkzame advocaat verstrekte opdracht, aanvullende – en vervolgopdrachten daaronder mede begrepen, en zijn voorts van toepassing op elke activiteit door Volt Advocaten verricht in opdracht van en/ of ten behoeve van een cliënt of cliënten dan wel enige andere natuurlijke persoon, rechtspersoon of entiteit. Van de Algemene Voorwaarden afwijkende bedingen kunnen slechts schriftelijk overeengekomen worden.
2.2. Elk beding in de Algemene Voorwaarden is mede van toepassing op elke besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of andere rechtspersoon welke behoort tot de maatschap Volt Advocaten, en op elke bestuurder van een dergelijke vennootschap of andere rechtspersoon.
2.3. Op de Algemene Voorwaarden kan een beroep gedaan worden door:
(a) een cliënt van Volt Advocaten; (b) Volt Advocaten, met inachtneming van het in lid 2 van dit Artikel van de Algemene Voorwaarden bepaalde; (c) elke persoon die werkzaam is bij dan wel voor Volt Advocaten; en (d) elke natuurlijke – en rechtspersoon die bij de uitvoering van enige opdracht van een cliënt is ingeschakeld, de Stichting Beheer Derdengelden Volt Advocaten inbegrepen. Advocaten behorende tot Volt Advocaten, medewerkers van Volt Advocaten, de eventuele erfgenamen van deze advocaten of hun medewerkers, alsook de rechtspersonen als bedoeld in Artikel 2.2. van de Algemene Voorwaarden, kunnen ook een beroep doen op de Algemene Voorwaarden, indien zij aansprakelijk worden gehouden nadat zij Volt Advocaten hebben verlaten.

Opdracht

3.1. Iedere opdracht van een cliënt aan Volt Advocaten wordt uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de advocaat aan wie de opdracht is verstrekt. Er zal geen opdracht worden aanvaard door de maatschap Volt.
3.2. Iedere opdracht van een cliënt wordt uitsluitend aanvaard en uitgevoerd op voorwaarde dat en ervan uitgaande dat de Algemene Voorwaarden daarop zonder enig voorbehoud van toepassing zijn. De toepasselijkheid van eventuele andere algemene voorwaarden wordt hierbij door Volt Advocaten uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3.3. Indien ten behoeve van de dienstverlening inschakeling van één of meer deurwaarders vereist of gewenst is, dit ter beoordeling van de advocaat die de opdracht heeft aanvaard wordt de gegeven opdracht beschouwd tevens de opdracht tot en toestemming tot een dergelijke inschakeling te omvatten.
3.4. Indien ten behoeve van de dienstverlening door een van de advocaten de inschakeling vereist of gewenst is van één of meer derden niet zijnde een deurwaarder (zoals bijvoorbeeld een notaris, een accountant, een belastingadviseur, een octrooigemachtigde, een merkengemachtigde, een onderzoeksbureau, enz.) zal daarover zo mogelijk met de cliënt voorafgaand overleg worden gevoerd. Bij het inschakelen van een derde als hier bedoeld zal steeds de nodige zorgvuldigheid in acht worden genomen.
3.5. Voor zover een door ten behoeve van de dienstverlening aan een cliënt ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid beperkt, is Volt Advocaten bevoegd die aansprakelijkheidsbeperking namens of mede namens de cliënt of cliënten te aanvaarden.

Declaratie

4.1. Voor de uitvoering van de opdracht is de cliënt aan Volt Advocaten het tussen cliënt en Volt Advocaten overeen te komen honorarium verschuldigd, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting alsmede eventuele andere heffingen van overheidswege en vermeerderd met de honoraria en kosten van de voor of in verband met de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden.
4.2. Indien de uitvoering van de opdracht zich uitstrekt over een periode van langer dan een maand, zullen door en/ of in opdracht van Volt Advocaten verrichte werkzaamheden tussentijds aan de cliënt in rekening worden gebracht.
4.3. Volt Advocaten is gerechtigd aan een cliënt de betaling van een voorschot of van voorschotten op een einddeclaratie of tussendeclaratie in rekening te brengen. Een van een cliënt ontvangen voorschot wordt verrekend met het in het kader van de desbetreffende opdracht aan de cliënt in rekening te brengen totaalbedrag van de einddeclaratie, met dien verstande dat een dergelijk voorschot ook kan worden verrekend met een tussendeclaratie of tussendeclaraties.
4.4. Volt Advocaten is gerechtigd voordat met de uitvoering van de opdracht van de cliënt een aanvang wordt gemaakt, aan een cliënt een voorschot in rekening te brengen en betaling daarvan te verlangen. De cliënt aanvaardt dat in een dergelijk geval Volt Advocaten met de uitvoering van de betreffende opdracht zal kunnen wachten totdat het volledige bedrag van het voorschot door Volt Advocaten is ontvangen.
4.5. In zaken en aangelegenheden die door Volt Advocaten wordt behandeld op basis van het wettelijke systeem van gefinancierde rechtsbijstand, is de declaratie beperkt tot de kosten, die op grond van de afgegeven toevoegingsbeslissing alsmede op grond van voormeld wettelijke systeem voor rekening van de cliënt komen.

Betaling van de declaratie

5.1. Elke cliënt dient een declaratie van Volt Advocaten binnen veertien (14) dagen na factuurdatum aan Volt Advocaten geheel te voldoen door storting of overmaking van het verschuldigde factuurbedrag op de op de factuur vermelde bank- of girorekening, onder vermelding van het factuurnummer. 

Indien betaling dient plaats te vinden op een op de factuur vermelde bankrekening van de Stichting Beheer Derdengelden Volt Advocaten, dient de volledige naam van die stichting en het factuurnummer bij betaling te worden vermeld. Bij overschrijding van genoemde termijn van veertien (14) dagen is de cliënt automatisch en van rechtswege in verzuim en is de cliënt vanaf de datum van het verzuim tot en met de datum van algehele voldoening over het niet betaalde bedrag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan één procent (1 %) per maand.
5.2. Volt Advocaten is – met instemming van de cliënt – gerechtigd alle van derden ten behoeve van een cliënt al dan niet door tussenkomst van de Stichting Beheer Derdengelden Volt Advocaten ontvangen gelden te verrekenen met alle declaraties op naam van die cliënt, voor zover het bedrag daarvan nog niet of nog niet volledig aan Volt Advocaten is betaald, behalve indien en voor zover verrekening krachtens de wet niet is toegestaan en behalve indien en voor zover het bij de ontvangen gelden gaat om gelden waarop krachtens de wet beslag niet mogelijk is.
5.3. Indien Volt Advocaten tegen een cliënt die in verzuim is, over gaat tot incasso- of invorderingsmaatregelen, komen de buitengerechtelijke incassokosten geheel voor rekening van die cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op 15 % van het alsdan te incasseren of in te vorderen bedrag, met een minimum van € 150,00 per geval, respectievelijk de tegenwaarde daarvan in Euro’s, met dien verstande dat Volt Advocaten te allen tijde gerechtigd is betaling door de cliënt van de werkelijk gemaakte incasso- of invorderingskosten te verlangen wanneer deze kosten meer mochten bedragen dan de genoemde 15 % en het genoemde minimum.

Aansprakelijkheid

6.1. Alle advocaten bij Volt Advocaten zijn overeenkomstig de voorschriften van de Nederlandse Orde van Advocaten voor het risico van beroepsaansprakelijkheid verzekerd. mr. Van der Putt, mr. Vlassenroot en mr. Kan zijn onder een gezamenlijke polis verzekerd, mr. Bongers heeft een eigen beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. De verzekeraar voor op beide polissen is HDI Globals SE, the Netherlands, gevestigd aan de Westbaak 14 te Rotterdam.
De in de polissen verzekerde bedragen voldoen in elk geval aan de overeenkomstig de voorschriften van de Nederlandse Orde van Advocaten minimaal te verzekeren bedragen. Desgewenst verstrekt Volt Advocaten informatie over aard en omvang van het gedekte risico, respectievelijk van de verzekerde bedragen.
6.2. Indien zich bij of in verband met de uitvoering van een opdracht van een cliënt of cliënten een gebeurtenis voordoet, een handelen en/ of een nalaten daaronder mede begrepen, die tot aansprakelijkheid van Volt Advocaten leidt, en/ of indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht van een cliënt of cliënten, of anderszins, schade aan personen en/ of aan zaken wordt toegebracht waarvoor Volt Advocaten aansprakelijk is, zal de aansprakelijkheid van Volt Advocaten en/ of die individuele maten beperkt zijn tot het bedrag dat, of de bedragen die in het desbetreffende geval uit hoofde van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering door de betreffende verzekeraar wordt of worden uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico van Volt Advocaten voor dat geval.
6.3. Volt Advocaten en/of de individuele maten zijn jegens de cliënt(en) niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van of van de zijde van derden, ongeacht of deze derden al dan niet door Volt Advocaten zijn ingeschakeld.

Privacy en AVG

7.1 Ten behoeve van de dienstverlening worden privacygevoelige gegevens / persoonsgegevens verwerkt. Volt Advocaten acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang en respecteert ieders privacy. Alle informatie die Volt Advocaten ontvangt wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Bedoelde gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

7.2 De identificatiegegevens, alsmede andere persoonsgegevens, die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de door een cliënt verleende opdracht zullen slechts worden bewaard en/of worden verwerkt indien daar uitdrukkelijk toestemming voor is gegeven.

7.3 De cliënt heeft het recht de vorenstaande gegeven toestemming in te trekken. Ook heeft de cliënt het recht te verzoeken op inzage, rectificatie of het wissen van persoonsgegevens. Dit laatste zal het geval zijn indien de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij verzameld of verwerkt zijn. Als een cliënt zijn gegevens wil inzien, aanpassen of wil laten verwijderen kan hij contact opnemen met Volt Advocaten.
De betreffende gegevens worden alleen gebruikt en bewaard in het kader van de door de cliënt gevraagde dienst. Als een cliënt een contactformulier op de website invult, of een e-mail stuurt, dan worden die gegevens bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud nodig is.

7.4 Volt Advocaten heeft zowel technisch als organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegeven te beveiligen. Deze beveiligingsmaatregelen zijn niet van toepassing op derden die door middel van links met de Volt website verbonden. Volt kan niet garanderen dat derden op een betrouwbare of veilige manier met persoonsgegevens omgaan. Berichten, die per e mail aan ons worden verzonden, kunnen door derden worden onderschept, misbruikt of gewijzigd. Volt Advocaten kan daarvoor geen aansprakelijkheid accepteren.

7.5 Cliënten of geïnteresseerden kunnen berichten van onze website doorsturen via de sociale netwerken waaronder – zonder uitputtend te kunnen zijn – LinkedIn, Facebook, Twitter of Google+.  De verzending van die berichten wordt bewerkstelligd door een code die wordt aangeleverd door LinkedIn, Facebook, Twitter en Google+ zelf. Deze codes bevatten cookies. Volt Advocaten heeft geen invloed op de verwerking van die gegevens door deze sociale netwerken. Verwezen wordt naar de privacy-verklaringen van LinkedIn, Facebook, Twitter en van Google+.

Geschillen

8.1 Indien een cliënt een klacht heeft terzake de uitvoering van de werkzaamheden en/of een declaratie, heeft de cliënt de mogelijkheid een klacht hieromtrent in te dienen bij Volt advocaten.
8.2 Volt hanteert een kantoorklachtenregeling die voldoet aan de eisen die art 6.28, tweede lid, van de Verordening op de advocatuur aan een dergelijke regeling stelt. De kantoorklachtenregeling staat vermeld op de website van Volt-advocaten en is van toepassing op een klacht.
8.3 Als klachtfunctionaris treden op mr. C.M. Kan en/of mr. E. Bongers en/of Y.A.E. Vlassenroot en/of mr P.J. van der Putt. Geen van de advocaten zal optreden als klachtenfunctionaris in klachten die aan hemzelf is gericht.
8.4. Op de rechtsverhouding tussen Volt advocaten en haar cliënten is louter het Nederlands recht van toepassing.
8.5. Geschillen tussen een cliënt en Volt advocaten zullen, ongeacht nationaliteit, woon-of verblijfplaats of plaats van vestiging van de cliënt, uitsluitend kunnen worden voorgelegd aan en berecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement Haarlem, tenzij de wet of het tuchtrecht voor advocaten een andere rechtsgang of de bevoegdheid van een andere rechter dwingend voorschrijft.

Geldigheid

9. In geval enige bepaling van de Algemene Voorwaarden geheel of ten dele niet geldig en/ of niet afdwingbaar mocht zijn, dit ten gevolge van enig wettelijk voorschrift, enige rechterlijke uitspraak, of enige richtlijn, beslissing aanbeveling of maatregel van enige plaatselijke, regionale, nationale of supranationale autoriteit, instantie of van enige beroepsorganisatie, dan wel anderszins, zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van de Algemene Voorwaarden. Indien een bepaling van de Algemene Voorwaarden niet geldig mocht zijn om een reden als bedoeld in de vorige zin, doch wel geldig zou zijn indien deze een beperktere omvang of strekking zou hebben, dan zal deze bepaling automatisch gelden met de meest verstrekkende of omvangrijkste beperktere omvang of strekking waarmede of waarin zij wel geldig is.

Algemene Voorwaarden van dienstverlening
Maatschap Volt Advocaten kantoorhoudende te Haarlem

1.1. Volt Advocaten is een maatschap naar Nederlands burgerlijk recht van natuurlijke personen, in voorkomend geval (tevens) van besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, welke maatschap optreedt onder de naam “Volt Advocaten”. De maatschap Volt Advocaten bestaat uit 4 maten:

mr. E. Bongers (Advocatenpraktijk E. Bongers KvK nr 58274944)
mr. P.J. van der Putt (van der Putt KvK nr 59269235)
mr. Y.A.E. Vlassenroot (Vlassenroot Advocatuur KvK nr 65167295)
mr. C.M. Kan (Kan Franchise Advocatuur KvK nr 65090691)

1.2. In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: de Algemene Voorwaarden) wordt onder “Volt Advocaten” telkens mede begrepen iedere individuele advocaat die bij Volt Advocaten werkzaam is.

1.3. Alle advocaten van Volt Advocaten staan ingeschreven bij de Nederlandse orde van Advocaten.

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke door een cliënt of door cliënten aan Volt Advocaten of aan een bij Volt Advocaten werkzame advocaat verstrekte opdracht, aanvullende – en vervolgopdrachten daaronder mede begrepen, en zijn voorts van toepassing op elke activiteit door Volt Advocaten verricht in opdracht van en/ of ten behoeve van een cliënt of cliënten dan wel enige andere natuurlijke persoon, rechtspersoon of entiteit. Van de Algemene Voorwaarden afwijkende bedingen kunnen slechts schriftelijk overeengekomen worden.
2.2. Elk beding in de Algemene Voorwaarden is mede van toepassing op elke besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of andere rechtspersoon welke behoort tot de maatschap Volt Advocaten, en op elke bestuurder van een dergelijke vennootschap of andere rechtspersoon.
2.3. Op de Algemene Voorwaarden kan een beroep gedaan worden door:
(a) een cliënt van Volt Advocaten; (b) Volt Advocaten, met inachtneming van het in lid 2 van dit Artikel van de Algemene Voorwaarden bepaalde; (c) elke persoon die werkzaam is bij dan wel voor Volt Advocaten; en (d) elke natuurlijke – en rechtspersoon die bij de uitvoering van enige opdracht van een cliënt is ingeschakeld, de Stichting Beheer Derdengelden Volt Advocaten inbegrepen. Advocaten behorende tot Volt Advocaten, medewerkers van Volt Advocaten, de eventuele erfgenamen van deze advocaten of hun medewerkers, alsook de rechtspersonen als bedoeld in Artikel 2.2. van de Algemene Voorwaarden, kunnen ook een beroep doen op de Algemene Voorwaarden, indien zij aansprakelijk worden gehouden nadat zij Volt Advocaten hebben verlaten.

Opdracht

3.1. Iedere opdracht van een cliënt aan Volt Advocaten wordt uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de advocaat aan wie de opdracht is verstrekt. Er zal geen opdracht worden aanvaard door de maatschap Volt.
3.2. Iedere opdracht van een cliënt wordt uitsluitend aanvaard en uitgevoerd op voorwaarde dat en ervan uitgaande dat de Algemene Voorwaarden daarop zonder enig voorbehoud van toepassing zijn. De toepasselijkheid van eventuele andere algemene voorwaarden wordt hierbij door Volt Advocaten uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3.3. Indien ten behoeve van de dienstverlening inschakeling van één of meer deurwaarders vereist of gewenst is, dit ter beoordeling van de advocaat die de opdracht heeft aanvaard wordt de gegeven opdracht beschouwd tevens de opdracht tot en toestemming tot een dergelijke inschakeling te omvatten.
3.4. Indien ten behoeve van de dienstverlening door een van de advocaten de inschakeling vereist of gewenst is van één of meer derden niet zijnde een deurwaarder (zoals bijvoorbeeld een notaris, een accountant, een belastingadviseur, een octrooigemachtigde, een merkengemachtigde, een onderzoeksbureau, enz.) zal daarover zo mogelijk met de cliënt voorafgaand overleg worden gevoerd. Bij het inschakelen van een derde als hier bedoeld zal steeds de nodige zorgvuldigheid in acht worden genomen.
3.5. Voor zover een door ten behoeve van de dienstverlening aan een cliënt ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid beperkt, is Volt Advocaten bevoegd die aansprakelijkheidsbeperking namens of mede namens de cliënt of cliënten te aanvaarden.

Declaratie

4.1. Voor de uitvoering van de opdracht is de cliënt aan Volt Advocaten het tussen cliënt en Volt Advocaten overeen te komen honorarium verschuldigd, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting alsmede eventuele andere heffingen van overheidswege en vermeerderd met de honoraria en kosten van de voor of in verband met de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden.
4.2. Indien de uitvoering van de opdracht zich uitstrekt over een periode van langer dan een maand, zullen door en/ of in opdracht van Volt Advocaten verrichte werkzaamheden tussentijds aan de cliënt in rekening worden gebracht.
4.3. Volt Advocaten is gerechtigd aan een cliënt de betaling van een voorschot of van voorschotten op een einddeclaratie of tussendeclaratie in rekening te brengen. Een van een cliënt ontvangen voorschot wordt verrekend met het in het kader van de desbetreffende opdracht aan de cliënt in rekening te brengen totaalbedrag van de einddeclaratie, met dien verstande dat een dergelijk voorschot ook kan worden verrekend met een tussendeclaratie of tussendeclaraties.
4.4. Volt Advocaten is gerechtigd voordat met de uitvoering van de opdracht van de cliënt een aanvang wordt gemaakt, aan een cliënt een voorschot in rekening te brengen en betaling daarvan te verlangen. De cliënt aanvaardt dat in een dergelijk geval Volt Advocaten met de uitvoering van de betreffende opdracht zal kunnen wachten totdat het volledige bedrag van het voorschot door Volt Advocaten is ontvangen.
4.5. In zaken en aangelegenheden die door Volt Advocaten wordt behandeld op basis van het wettelijke systeem van gefinancierde rechtsbijstand, is de declaratie beperkt tot de kosten, die op grond van de afgegeven toevoegingsbeslissing alsmede op grond van voormeld wettelijke systeem voor rekening van de cliënt komen.

Betaling van de declaratie

5.1. Elke cliënt dient een declaratie van Volt Advocaten binnen veertien (14) dagen na factuurdatum aan Volt Advocaten geheel te voldoen door storting of overmaking van het verschuldigde factuurbedrag op de op de factuur vermelde bank- of girorekening, onder vermelding van het factuurnummer. 

Indien betaling dient plaats te vinden op een op de factuur vermelde bankrekening van de Stichting Beheer Derdengelden Volt Advocaten, dient de volledige naam van die stichting en het factuurnummer bij betaling te worden vermeld. Bij overschrijding van genoemde termijn van veertien (14) dagen is de cliënt automatisch en van rechtswege in verzuim en is de cliënt vanaf de datum van het verzuim tot en met de datum van algehele voldoening over het niet betaalde bedrag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan één procent (1 %) per maand.
5.2. Volt Advocaten is – met instemming van de cliënt – gerechtigd alle van derden ten behoeve van een cliënt al dan niet door tussenkomst van de Stichting Beheer Derdengelden Volt Advocaten ontvangen gelden te verrekenen met alle declaraties op naam van die cliënt, voor zover het bedrag daarvan nog niet of nog niet volledig aan Volt Advocaten is betaald, behalve indien en voor zover verrekening krachtens de wet niet is toegestaan en behalve indien en voor zover het bij de ontvangen gelden gaat om gelden waarop krachtens de wet beslag niet mogelijk is.
5.3. Indien Volt Advocaten tegen een cliënt die in verzuim is, over gaat tot incasso- of invorderingsmaatregelen, komen de buitengerechtelijke incassokosten geheel voor rekening van die cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op 15 % van het alsdan te incasseren of in te vorderen bedrag, met een minimum van € 150,00 per geval, respectievelijk de tegenwaarde daarvan in Euro’s, met dien verstande dat Volt Advocaten te allen tijde gerechtigd is betaling door de cliënt van de werkelijk gemaakte incasso- of invorderingskosten te verlangen wanneer deze kosten meer mochten bedragen dan de genoemde 15 % en het genoemde minimum.

Aansprakelijkheid

6.1. Alle advocaten bij Volt Advocaten zijn overeenkomstig de voorschriften van de Nederlandse Orde van Advocaten voor het risico van beroepsaansprakelijkheid verzekerd. mr. Van der Putt, mr. Vlassenroot en mr. Kan zijn onder een gezamenlijke polis verzekerd, mr. Bongers heeft een eigen beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. De verzekeraar voor op beide polissen is HDI Globals SE, the Netherlands, gevestigd aan de Westbaak 14 te Rotterdam.
De in de polissen verzekerde bedragen voldoen in elk geval aan de overeenkomstig de voorschriften van de Nederlandse Orde van Advocaten minimaal te verzekeren bedragen. Desgewenst verstrekt Volt Advocaten informatie over aard en omvang van het gedekte risico, respectievelijk van de verzekerde bedragen.
6.2. Indien zich bij of in verband met de uitvoering van een opdracht van een cliënt of cliënten een gebeurtenis voordoet, een handelen en/ of een nalaten daaronder mede begrepen, die tot aansprakelijkheid van Volt Advocaten leidt, en/ of indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht van een cliënt of cliënten, of anderszins, schade aan personen en/ of aan zaken wordt toegebracht waarvoor Volt Advocaten aansprakelijk is, zal de aansprakelijkheid van Volt Advocaten en/ of die individuele maten beperkt zijn tot het bedrag dat, of de bedragen die in het desbetreffende geval uit hoofde van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering door de betreffende verzekeraar wordt of worden uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico van Volt Advocaten voor dat geval.
6.3. Volt Advocaten en/of de individuele maten zijn jegens de cliënt(en) niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van of van de zijde van derden, ongeacht of deze derden al dan niet door Volt Advocaten zijn ingeschakeld.

Privacy en AVG

7.1 Ten behoeve van de dienstverlening worden privacygevoelige gegevens / persoonsgegevens verwerkt. Volt Advocaten acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang en respecteert ieders privacy. Alle informatie die wij ontvangen wordt strikt vertrouwelijk behandeld.
Bedoelde gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).
7.2 De identificatiegegevens, alsmede andere persoonsgegevens, die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de door een cliënt verleende opdracht zullen slechts worden bewaard en/of worden verwerkt indien daar uitdrukkelijk toestemming voor is gegeven.
7.3 De cliënt heeft het recht de vorenstaande gegeven toestemming in te trekken. Ook heeft de cliënt het recht te verzoeken op inzage, rectificatie of het wissen van persoonsgegevens. Dit laatste zal het geval zijn indien de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij verzameld of verwerkt zijn. Als een cliënt zijn gegevens wil inzien, aanpassen of wil laten verwijderen kan hij contact opnemen met Volt Advocaten.
De betreffende gegevens worden alleen gebruikt en bewaard in het kader van de door de cliënt gevraagde dienst. Als een cliënt een contactformulier op de website invult, of een e-mail stuurt, dan worden die gegevens bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud nodig is.
7.4 Volt Advocaten heeft zowel technisch als organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegeven te beveiligen. Deze beveiligingsmaatregelen zijn niet van toepassing op derden die door middel van links met de Volt website verbonden. Volt kan niet garanderen dat derden op een betrouwbare of veilige manier met persoonsgegevens omgaan. Berichten, die per e mail aan ons worden verzonden, kunnen door derden worden onderschept, misbruikt of gewijzigd. Volt Advocaten kan daarvoor geen aansprakelijkheid accepteren.
7.5 Cliënten of geïnteresseerden kunnen berichten van onze website doorsturen via de sociale netwerken waaronder – zonder uitputtend te kunnen zijn – LinkedIn, Facebook, Twitter of Google+.  De verzending van die berichten wordt bewerkstelligd door een code die wordt aangeleverd door LinkedIn, Facebook, Twitter en Google+ zelf. Deze codes bevatten cookies. Volt Advocaten heeft geen invloed op de verwerking van die gegevens door deze sociale netwerken. Wij verwijzen naar de privacy-verklaringen van LinkedIn, Facebook, Twitter en van Google+.

Geschillen

8.1 Indien een cliënt een klacht heeft terzake de uitvoering van de werkzaamheden en/of een declaratie, heeft de cliënt de mogelijkheid een klacht hieromtrent in te dienen bij Volt advocaten.
8.2 Volt hanteert een kantoorklachtenregeling die voldoet aan de eisen die art 6.28, tweede lid, van de Verordening op de advocatuur aan een dergelijke regeling stelt. De kantoorklachtenregeling staat vermeld op de website van Volt-advocaten en is van toepassing op een klacht.
8.3 Als klachtfunctionaris treden op mr. C.M. Kan en/of mr. E. Bongers en/of Y.A.E. Vlassenroot en/of mr P.J. van der Putt. Geen van de advocaten zal optreden als klachtenfunctionaris in klachten die aan hemzelf is gericht.
8.4. Op de rechtsverhouding tussen Volt advocaten en haar cliënten is louter het Nederlands recht van toepassing.
8.5. Geschillen tussen een cliënt en Volt advocaten zullen, ongeacht nationaliteit, woon-of verblijfplaats of plaats van vestiging van de cliënt, uitsluitend kunnen worden voorgelegd aan en berecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement Haarlem, tenzij de wet of het tuchtrecht voor advocaten een andere rechtsgang of de bevoegdheid van een andere rechter dwingend voorschrijft.

Geldigheid

9. In geval enige bepaling van de Algemene Voorwaarden geheel of ten dele niet geldig en/ of niet afdwingbaar mocht zijn, dit ten gevolge van enig wettelijk voorschrift, enige rechterlijke uitspraak, of enige richtlijn, beslissing aanbeveling of maatregel van enige plaatselijke, regionale, nationale of supranationale autoriteit, instantie of van enige beroepsorganisatie, dan wel anderszins, zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van de Algemene Voorwaarden. Indien een bepaling van de Algemene Voorwaarden niet geldig mocht zijn om een reden als bedoeld in de vorige zin, doch wel geldig zou zijn indien deze een beperktere omvang of strekking zou hebben, dan zal deze bepaling automatisch gelden met de meest verstrekkende of omvangrijkste beperktere omvang of strekking waarmede of waarin zij wel geldig is.